PO RYBY 2007-2013 » Informacje ogólne

Nabór wniosków o dofinansowanie operacji składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie konkursów.

Nabór będzie prowadzony w ramach 4 głównych zakresów operacji, tj.:

1. Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęki żywiołowej.

Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj” może wybrać do dofinansowania jedynie wniosek o dofinansowanie operacji złożony w terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”, który spełnia następujące warunki ogólne zgodności z LSROR:

1. Operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Obszaru „Żabi Kraj”.
2. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSROR (przynajmniej jednego) i celów szczegółowych LSROR (przynajmniej jednego).
3. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu wniosku udostępnionym za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” lub Samorządu Województwa.
4. Do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania wyboru operacji, zgodnie z wymogami podanymi w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.
5. O dofinansowanie operacji ubiega się wnioskodawca uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
6. Operacja uzyskała co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny operacji obowiązujących w danym naborze.
 
Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
 

1. Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia;
b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu;
c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu.
2. Nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:
a) jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji;
b) jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;
c) jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych;
d) powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację.
3. Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji.
4. Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
5. Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy.
6. Kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
a) powyżej 10 % wartości operacji netto;
b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji;
c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                       7. Związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu.
8. Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umowa leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);
9. Nakładu rzeczowego wniesionego w formie:
a) gruntu, budynku lub budowli,
b) prawa do dysponowania wymienionymi  rzeczami,
- powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.

DB