PO RYBY 2007-2013 » Wzmocnienie konkurencyjności

WZMOCNIENIE  KONKURENCYJNOŚCI  I  UTRZYMANIE  ATRAKCYJNOŚCI  OBSZARÓW  ZALEŻNYCH  OD  RYBACTWA

Beneficjenci:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
4. podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3.


Operacja musi być realizowana na obszarze gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice.
 

Pomoc na operacje przyznaje się do 3.000.000 zł, z tym że na jedną operację nie może przekroczyć 1.500.000 zł.

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%.

 

Pomoc na realizację obejmuje:

1) Adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet.
2) Poprawę funkcjonowania transportu publicznego, przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę małej architektury, służącej wykonywaniu działalności związanej z tym transportem.
3) Rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażenie.
4) Remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
5) Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
6) Budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.
7) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno – sportowych lub obiektów w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, z późn. zm.).
8) Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.
9) Promocję obszaru objętego LSROR.
10) Popularyzację rybactwa związana z obszarem objętym LSROR.

Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

DB