PO RYBY 2007-2013 » Restrukturyzacja lub reorientacja działanlości

RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM

Beneficjenci:
1) Osoby prowadzące działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawnieni do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471,oraz z 2010 r. Nr 182 poz. 1228 i Nr 200 poz. 1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego;
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie;
c) w zakresie:
- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa,
- związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej;
2) Armatorzy statku rybackiego:
a) o polskiej przynależności,
b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta,
c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR;
3) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawarta w programie, i mieszka albo ma siedzibę obszarze gmin objętych LSROR;
4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. 1.

Operacja musi być realizowana na obszarze gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice.


Pomoc na operacje przyznaje się do 900.000 zł, na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450.000 zł.


ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%.

 

Pomoc na realizację obejmuje:

1) Budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki;
2) Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza;
3) Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia;
4) Remont lub adaptacja statku rybackiego na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza;
5) Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

DB