PO RYBY 2007-2013 » Podnoszenie wartości produktów rybactwa

PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA

Beneficjenci:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
4. podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3.

Operacja musi być realizowana na obszarze gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice. 


Pomoc na operacje przyznaje się do 600.000 zł, na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł.

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%


Pomoc na realizację obejmuje:

1) Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753);
2) Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi,
c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,
f)  działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego,
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,
h) opieki zdrowotnej,
i)  działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
j)  naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.
 

Pomoc na realizację operacji polegającej na rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str.  1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1198/2006".

DB