PO RYBY 2007-2013 » Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego

OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI LUB PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ


Beneficjenci:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
4. podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3.
   
Operacja musi być realizowana na obszarze gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice. 

Pomoc na operacje przyznaje się do 2 000.000 zł, na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000.000 zł.

ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%.


Pomoc na realizację obejmuje:

1) Inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych,
b) ochroną przeciwpowodziową,
c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,
e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej                                                                                                                                                - z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych,
2) Budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych;
3) Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych;
4) Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
5) Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;
6) Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody;
7) Remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej;
8) Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

DB