PO RYBY 2007-2013 » Wzory wniosków
Wzór wniosku wnioskodawcy o aneks do umowy o dofinansowanie
Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzór wniosku o dofinansowanie dotyczące konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r. w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności oraz załączniki do wniosku: